[1]
Muhammad Nabhani and Syukron 2022. Tinjauan Fikih dan Dampak Ekonomi Jual-Beli Tawaruk. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah. 10, 2 (Sep. 2022), 38-43.