(1)
Ahmad Insya Ansori; Moh. Ulumuddin. Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari’ah Jasser Auda. Jurnal Studi Islam dan Muamalah 2021, 9, 50-61.