(1)
Arifin, B.; Nisa, H. Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama’ Klasik Dan Modern. Jurnal Studi Islam dan Muamalah 2022, 10, 44-53.