NUGRAWIYATI, J. PEMBELAJARAN KOSAKATA BAHASA ARAB DI MADRASAH IBTIDAIYAH. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, v. 3, n. 2, p. 144 - 156, 27 ago. 2016.