Thoyyib, M. (2018). Gugus Baru Lanskap Muslim Indonesia. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 8(1), 46-53. https://doi.org/10.36835/hjsk.v8i1.3309