Thoyyib, M. 2018. “Gugus Baru Lanskap Muslim Indonesia”. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman 8 (1), 46-53. https://doi.org/10.36835/hjsk.v8i1.3309.