Kholidah, Zakiyah. 2019. “Sistem Rekrutmen Tenaga Pendidik Di Madrasah Swasta”. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman 8 (2), 237-51. https://doi.org/10.36835/hjsk.v8i2.3387.