Thoyyib, M. (2018) “Gugus Baru Lanskap Muslim Indonesia”, Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 8(1), pp. 46-53. doi: 10.36835/hjsk.v8i1.3309.