[1]
Muktar, M. 2017. Peranan Guru Agama Islam dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Bidang Studi Aqidah Akhlak di MI Kelas V dan VI Al Muniroh II Ujungpangkah Gresik. TASYRI’: JURNAL TARBIYAH-SYARI’AH ISLAMIYAH. 24, 2 (Oct. 2017), 46-53.