ISBIR, M. Studi tentang Madrasah Nizhamiyah. TASYRI’: JURNAL TARBIYAH-SYARI’AH ISLAMIYAH, v. 24, n. 01, p. 49-59, 15 Dec. 2017.