HARTOYO, H. Membangun Masyarakat Sadar Bencana. TASYRI’: JURNAL TARBIYAH-SYARI’AH ISLAMIYAH, v. 24, n. 2, p. 28-35, 27 Oct. 2017.