MUKTAR, M. Peranan Guru Agama Islam dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Bidang Studi Aqidah Akhlak di MI Kelas V dan VI Al Muniroh II Ujungpangkah Gresik. TASYRI’: JURNAL TARBIYAH-SYARI’AH ISLAMIYAH, v. 24, n. 2, p. 46-53, 31 Oct. 2017.