MUTHOHAROH, MIFTAKHUL. Media Power Point dalam Pembelajaran. TASYRI’: JURNAL TARBIYAH-SYARI’AH ISLAMIYAH, v. 26, n. 01, p. 21-32, 13 Jun. 2019.