EDITORIAL BOARD

Editor In Chief

Mohammad Jasuli. STAIFA PAMEKASAN

Syaiful. STAIFA PAMEKASAN

Mohammad Zakki. STAIFA PAMEKASAN

Editorial Board Member :

Abd Kholik. STAIFA PAMEKASAN ( Google Schooler)

Mohammad Afifi. STAIFA PAMEKASAN ( Google Schooler)

Jailani. STAIFA PAMEKASAN ( Google Schooler)

IT Supprot

Salman Al Farizi. STAIFA PAMEKASAN

Ahmad Rizki Ramadhoni. STAIFA PAMEKASAN

Lay Out

Moh Mahfud. STAIFA PAMEKASAN