Lailiyah, N., & Ainiyah, Q. (2019). Strategi Dakwah Nabi Ibrahim Alaihi Al-Salam Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 8(2), 151-163. https://doi.org/10.36835/hjsk.v8i2.3380