[1]
Asy’ari, S. 2019. KEKERASAN TERHADAP ANAK. Jurnal Keislaman. 2, 2 (Sep. 2019), 178-194. DOI:https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383.