Rahmadani, I. L., & Ningrum, N. K. (2023). Strategi Mempertahankan Loyalitas Pelanggan Usaha Rara Laundry. LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1), 44-59. https://doi.org/10.53515/lantabur.2023.5.1.44-59