RAHMADANI, I. L.; NINGRUM, N. K. Strategi Mempertahankan Loyalitas Pelanggan Usaha Rara Laundry. LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah, v. 5, n. 1, p. 44-59, 29 Sep. 2023.