Mukhtalif Al-Hadith (Pertentangan Hadis dan Metodologi Penyelesaiannya)

  • Purwantoro Purwantoro Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang

Abstract

Hadis bersumber dari Rasulullah, dan segala sesuatu yang disampaikan  Rasulullah adalah wahyu. Sehingga tidak dimungkinkannya pertentangan satu hadith dengan hadith yang lainnya. Namun dalam realita kita menjumpai hadis yang secara dhohir saling bertentangan. Hal inilah yang menggugah kita  bagaimana bersikap ketika menemui pertentangan hadis (mukhtalif hadith). Artikel ini membahas metodologi penyelesaian pertentangan hadis yang membantu kita untuk dapat bersikap dan memahami hadis yang secara dhohir saling bertentangan.

 

References

Abu> Da>wu>d, Sulaiman ibn al-Ash’ath. Sunan Abu> Da>wu>d. Juz. I. T.tp: Da>r al-Fikr, T.th

Al-Adla>bi@, S}ala>huddi@n bin Ahmad. Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda al-‘Ulama> al-H{adith. Bairut: Da>r al-Afa>q al-Jadi@dah. 1983

Ah}mad ibn Muh}ammad, Abu ’Abd Allah. Musnad Ah}mad ibn H{anbal. Juz. III. Bairut: ’A
al-Bukha>ri@, Abu ‘Abd Alla>h Muh}ammad ibn Isma>'i@l ibn Ibra>hi@m ibn al-Mughi@rah ibn Bardazah. S}ah}i@h al-Bukha>ri@. Bairut: Da>r Ibn Kathi@r, 1407H.

al-Da>rimi@, ’Abd Allah ibn ’Abd al-Rah}ma>n Abu> Muh}ammad. Sunan al-Da>rimi@. Juz. I. Bairut: Da>r al-Kita>b al-’Arabi@, 1407H.

Hashim, Umar, Ahmad. Qawa>‘id al-Us}u>l al-Hadi@th. Bairut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi@, 1984.

Ibn H}amzah, Ibrahi@m ibn Muh}ammad ibn Kama>l al-Di@n. Al-Baya>n wa al-Ta'ri@f fi@ Asba>b Wuru>d al-H}adi@th al-Shari@f . Bairut : al-Maktabah al-’Ilmiyyah, 1402.

Isma>’i@l, ’Abd al-Maji@d Isma>’i@l. Manhaj al-Taufi@q wa al-Tarji@h Baina Mukhtalif al-H{adi@th. T.tp: Da>r al-Nafa>’is, T.th.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. Ushul al-Hadi@th. Terj. M. Qadirun Nur. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Khayya>t}, Usa>mah ‘Abd Alla>h. Mukhtalif al-H{adi@th baina al-Muh}addithi@n wa al-Us}u>liyyin al-Fuqaha>’. Riya>d}: Da>r al-Fad}i@lah, 2001.

Khuzaimah, Muh}ammad Isha>q ibn. S{ah}i@h} Ibn Khuzaimah. Bairut: al-Maktab al-Isla>mi@, 1390.

Ma>jah, Abu ‘Abd Alla>h Muh}ammad ibn Ya>zid ibn. Sunan Ibn Ma>jah. Vol.1. Bairut: Da>r al-Kutb al-Ilmiyah, T.th.

Muslim, Abu al-H{usain Muslim b. al-H{ajja>j ibn. Al-Ja>mi' al-S}ah}i@h}. Bairut: Da>r al-Fikr, T.th.

Nafidz, Husain Hammad. Mukhtalif al-H{adi@th baina al-Fuqaha>’ wa al-Muh}addithi@n. Manshurah: Dar al-Wafa>’, 1993.

al-Nasa>’i@, Abu 'Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Shu'aib. Sunan al-Nasa>’i@. Bairut: Da>r al-Kutb al-Ilmiyah, tth.

Qutaibah, Muhammad bin ‘Abdullah bin Muslim ibn. Ta’wi@l Mukhtalif al-Hadi@th. Bairut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985.

al-Qat}t}a>n, Manna’. Maba>hith fi@ ‘Ulu>m al-H{adi@th. Bairut: Da>r al-Fikr, 1995.

Sawrah, Abu ‘Isa> Muh}ammad ibn ‘Isa> ibn. Sunan al-Tirmidzi@. Bairut: Da>r al-Kutb al-Ilmiyah, tth.

al-Sayu>t}i@, ’Abd al-Rah}ma>n ibn Abi@ Bakr, Tadri@b al-Ra>wi@ (Riyad}: Maktabah al-Riya>d} al-H{adi@thah, t.th)

al-Siba>’i, Mus}t}afa>. Al-Sunnah wa Maka>natuha fi@ al-Tashri@’ al-Isla>mi@. Kairo: Da>r al-Sala>m, 2008.

Al-Sijista>ni@, Abu Da>wud Sulaima>n ibn al-Ash'at}. Sunan Abi@ Da>wud. Bairut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, T.th.

al-Su>suh, ’Abd al-Maji@d Muh}ammad Isma>’i@l. Manhaj Taufi@q wa al-Tarji@h}. T.tp: Da>r al-Nafa>’is, T.th.

Zakariya, Abu H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn. Mu'jam Maqa>yi@s al-Lughah. Bairut: Da>r al-Jail, 1411H.
Published
2016-10-24
How to Cite
Purwantoro, P. (2016). Mukhtalif Al-Hadith (Pertentangan Hadis dan Metodologi Penyelesaiannya). At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, 4(1), 110-135. Retrieved from http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/2342
Section
Articles