Harahap, Radinal Mukhtar, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ar-Raudlatul Hasanah, Indonesia