NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKIDAH AKHLAK DALAM KITAB SIMTHU AL-DURAR KARYA AL-HABIB AL-‘ALLAMAH ‘ALI BIN MUHAMMAD BIN HUSAINAL-HABSHI

  • Fata Asyrofi Yahya Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

Abstract

Kedudukan akidah sangat sentral dan fundamental, karena menjadi azas dan sekaligus sangkutan atau berkaitan dengan segala sesuatu dalam Islam. Pendidikan akidah bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keimanan sehingga memberikan komitmen diri yang kokoh. Oleh karena itu pendidikan akidah dijadikan sebagai soko guru utama untuk bangunan pendidikan Islam. Sedangkan pendidikan akhlak berperan untuk mengawal dan memandu perjalanan hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat. Kitab Simthu al-Durar merupakan salah satu jenis kitab maulid, yaitu kitab yang berisi shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sejarah hidup, akhlak serta sifat-sifat mulia nabi Muhammad SAW. Secara substantif isinya sama dengan kitab maulid yang sudah ada, seperti ad-Diba’i dan al-Barzanji. Nilai-nilai pendidikan akidah yang terdapat dalam Simthu al-Durar meliputi tiga aspek yaitu tentang nubuwat, ruhaniyat dan sam’iyyat. Sedangkan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam Simthu al-Durar antara lain: akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap Rasulullah SAW, akhlak pribadi dan akhlak terhadap masyarakat. Kata Kunci: Pendidikan Akidah Akhlak, Kitab Simthu al-Durar. 

References

Al-Habshi,‘Ali. 1992. Simthu al-Durar, M. Bagir Al-Habshi (terj.). Solo: H. Anis bin ‘Alwi bin ‘Ali al-Habshi.

Ali,Daud. 2006. Pendidikan Agama Islam.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Alim, Muhammad. 2006. Pendidikan Agama Islam.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Anwar,Rosihon. 2008. Akidah Akhlak. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ilyas,Yunahar. 2006. Kuliah Akidah Islam. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam (LPPI).

Ja’cub, Hamzah. 1978. Ethika Islam.Jakarta: Publicita.

Muhaimin. 2003. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Surabaya: Pusat Studi Agama. Politik Dan Masyarakat (PSAPM).

Suwarno. 2007. Pengantar Pendidikan.Jakarta: Rineka Cipta.

UU No 20 Tahun 2003 SISDIKNAS. 2003. Bandung: Citra Umbara.

Zainuddin, Ahmad dan Muhammad Jamhari. 1999. Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlak. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Published
2013-12-10
How to Cite
Yahya, F. (2013, December 10). NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKIDAH AKHLAK DALAM KITAB SIMTHU AL-DURAR KARYA AL-HABIB AL-‘ALLAMAH ‘ALI BIN MUHAMMAD BIN HUSAINAL-HABSHI. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 1(2). Retrieved from http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/2314
Section
Articles