Mukhtar Harahap, Radinal, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudlatul Hasanah Medan, Indonesia