ARIFIN, MIFTAHOL, STIT Al-Karimiyyah Sumenep, Indonesia